Vad är Bisfenol-A?

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som genom djurförsök bevisat kan ha påverkan på beteende, immunsystem och reproduktionsorgan bland annat.

Vilka effekter Bisfenol A har på människor är omdebatterat, liksom vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår. Studier har dock påvisat ett samband mellan exponering för Bisefenol A och en rad olika sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. För närvarande pågår ett flertal stora studier i syfte att kartlägga vilken påverkan Bisfenol A har på människan.

För att minska exponeringen av BPA hos spädbarn är ämnet förbjudet i nappflaskor sedan 2011 inom hela EU. Sveriges regering beslutade år 2012 att förbjuda Bisfenol A även i förpackningar för livsmedel som är avsedda för barn upp till tre år.


Var finns Bisfenol A?

Bisfenol A används vid framställning av polykarbonatplast och expoxi finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper. Det är också vanligt förekommande i byggmaterial, elektronik och som ytbehandling på insidan av förpackningar för livsmedel. Låga halter av Bisfenol A kan migrera och på så vis hamna i maten i äter.


Bör jag vara orolig?

Risken med Bisfenol A är inte ämnet i sig utan hur mycket du exponeras för det. Den mängd bisfenol A vi får i oss bedöms inte skada hälsan, spädbarn och barn inkluderat. Man räknar med att människor som exponeras mest för Bisfenol A får i sig 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det tolerabla värdet för Bisfenol A är 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Barn och ungdomar är generellt sett mer exponerade för Bisfenol A än vuxna.Källa: Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bisfenol-a
Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin http://ki.se/imm/bisfenol-a-bpa